Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

CO JSOU NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ?

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) jsou registrovanými službami sociální prevence dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Jsou určeny pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku 6 – 26 let. Věkovou hranici si všechna tato zařízení upravují podle lokality, ve které se nacházejí a podle cílové skupiny, na kterou se orientují.

Úsilím brněnských NZDM je vytvářet bezpečné prostředí pro děti a mladé dospělé, kteří se potýkají s těžkostmi ve svém životě. Doprovázíme je dětstvím a dospíváním a posilujeme je v takových dovednostech, schopnostech a znalostech, které jim umožní informovaně se rozhodovat. S klienty pracujeme na základní sociální, ekonomické a finanční orientaci a učíme je základním návykům.

 • Pro děti, mládež a mladé dospělé, jejichž oprávněné potřeby často nejsou naplňovány v jejich přirozeném prostředí.  Také pro ně bývají kvůli různým důvodům (sociální status rodiny, etnicita, rizikové chování a další) nedostupné zdroje pomoci, které má většina společnosti k dispozici.
 • Pro klienty, kteří své potřeby (nenudit se, mít kam jít po škole, zjistit, jak neotěhotnet atd.) chtějí řešit. 

Pracovníci nízkoprahových klubů v rámci celého spektra služeb, které NZDM klientům poskytuje, potřeby klientů rozpoznávají a následně s nimi respektujícím způsobem úměrným věku a možnostem klientů, pracují.

Ačkoli NZDM jsou preventivními službami, navštěvují je děti a mládež, které lze vnímat jako něčím ohrožené nebo žijící v rizikových podmínkách. I s takovými klienty pracovníci NZDM umí pracovat. NZDM tak není jen místem prevence, ale i místem pro intervenci a dlouhodobou případovou práci.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služby nízkoprahových klubů (dále NK) dodržují několik základních principů, jejichž smyslem je maximální možná dostupnost služby. Nízkoprahovost = možnost každého člena cílové skupiny využívat službu bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neohrožuje sám sebe, ostatní klienty nebo pracovníky služby.

Konkrétně jde o následující:

 • DOBROVOLNOST

využívání služeb dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami

 • ROVNOST

využívání služeb dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami

 • DŮVĚRNOST

veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je služba povinna je poskytnout

 • OTEVŘENOST

podporujeme vyjadřování názorů, podnětů a nápadů týkající se fungování služby

 • BEZPLATNOST

služba je poskytována zdarma, s výjimkou příspěvku na volnočasové aktivity

 • PROFESIONALITA

pracovníci poskytují služby v souladu s platnou legislativou, předpisy organizace, metodikou služby a Etickým kodexem sociálního pracovníka

 • NÍZKOPRAHOVOST

znamená maximální dostupnost služby = odstranění časových, prostorových, psychologických a finančních bariér:

  • prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
  • pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost
  • klient není povinen zapojit se do připravených činností
  • pravidelná docházka do služby není podmínkou užívání služby
  • klienti mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby služby podle svého uvážení
  • provozní doba služby odpovídá potřebám klientů
  • (Zpracováno dle Pojmosloví NZDM, Česká asociace streetwork, 2008; Dostupné zde: http://archiv.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf)

PRAVIDLA A PRÁVA

 • vzájemný respekt
 • bez zbraní – do klubu není možno nosit jakékoli zbraně nebo jiné ohrožující předměty (např. nože, petardy, vyrobené zbraně,…)
 • bez drog – v klubu není možno drogy užívat, manipulovat s nimi nebo s nimi kšeftovat
 • bez ničení vybavení – není možné ničit jakékoliv vybavení klubu
 • bez nadměrného hluku – není možné na klubu dělat takový hluk, který by obtěžoval ostatní
 • bez agrese – není dovoleno používat vůči ostatním násilí, agresivní chování, šikanu
 • bez alkoholu – v klubu není možné pít alkohol, nosit jej do klubu nebo s ním kšeftovat
 • bez cigaret – v klubu není možné kouřit, s cigaretami manipulovat nebo s nimi kšeftovat
 • bez domlouvání trestné činnosti – v klubu není možné domlouvat krádež, bitku či jinou trestnou činnost
 • bez hazardu – v klubu není možné hrát hry o peníze, protislužby apod.

kromě výše uvedených principů poskytování služby garantují brněnská NZDM následující práva:

 • anonymitu  což znamená, že:
  • klient může sdělit pouze přezdívku
  • pokud pracovník klienta potká na ulici a klient o kontakt nestojí, pracovník kontakt sám neiniciuje
  • pracovníci NZDM nesdělují ostatním, že klient do klubu chodí (výjimku tvoří rodiče malých dětí)
  • pokud přijde do služby zájemce v krizové situaci, pracovník NZDM poskytne pomoc v krizi (zabýváme se řešením krizové situace přednostně před sběrem informací o klientovi a vyhodnocováním jeho životní situace)
  • pracujeme jen s takovými údaji, které jsou potřebné pro poskytnutí služby
 • kdykoliv službu ukončit
 • vyjadřovat svůj názor
 • stěžovat si
 • mluvit s pracovníkem v soukromí
 • nahlížet do své karty v evidenčním systému
 • využívat služby NZDM
 • trávit ve službě bezpečně volný čas, účastnit se volnočasových aktivit, nebo se podílet na jejich přípravě a realizaci
 • využívat vybavení
 • kdykoliv službu ukončit
Pravidla
JE ZAKÁZÁNO:
ničit vybavení
kouřit
dělat nadměrný hluk
pít alkohol
užívat drogy,
nosit do klubu, kšeftovat


agrese

domlouvat trestnou činnost
 
nosit sem zbraně
odnášet jakékoliv vybavení
Práva
právo na respekt
právo na soukromí
právo využívat službu

FORMY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Své služby NZDM poskytují v přirozeném prostředí klientů, a to:

provozováním nízkoprahových klubů, kam klienti sami docházejí

skrze terénní sociální práci (streetwork), vyhledáváním a oslovováním dětí a mladých lidí v jejich přirozeném prostředí (na pláccích, ubytovnách, lavičkách, ulicích,…). Součástí streetworku je:

 • monitoring terénu – objevování míst, kde se děti a mládež schází (sídliště, hřiště, rampy, nákupní centra, centrum města, ubytovny, apod.) a kam pracovník následně pravidelně dochází,
 • vyhledávání a oslovování cílové skupiny,
 • nabídka služeb NZDM (služby stejné jako v ambulantní formě) a práce na zakázce – možnost přístupu k internetu (tablet, notebook), preventivní hry, křížovky, osmisměrky, psací potřeby, volnočasové vybavení (balon, talíř, hry,…), poskytování materiálů – těhotenské testy, kondomy, atd.,
 • možnost domluvy setkání s pracovníkem (v terénu / kanceláři),
 • setkávání na checkpointu (stabilní místo pro setkávání v určitý den a hodinu),
 • možnost být mediátorem mezi klienty / zájemci o službu a občany v lokalitě (např. sjednání schůzky na úřadě městské příslušné části).

s využitím informačních technologií: na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram apod.

 • pro klienty a zájemce o službu – pracovníci je aktivně neoslovují a nevyhledávají,
 • nejčastěji poskytování základních sociálních služeb, informování o provozu klubu / terénu, akcích, domlouvání setkání s pracovníkem,
 • odborné sociální poradenství (některá NZDM) – pro klienty, které již pracovnícni NZDM znají a pro které je dosažení terénní nebo ambulantní formy služby aktuálně nemožné,
 • veřejný profil (některá NZDM), na kterém poskytují základní sociální poradenství a šíření povědomí o službě (kontakt, webové stránky, fotky bez klientů).

JAK S KLIENTY PRACUJEME? ANEB PRŮCHOD KLIENTA SLUŽBOU

 

PRŮCHOD KLIENTA SLUŽBOU

 • navázání kontaktu se zájemcem o službu  

          ↓

 • prvokontakt = několik prvních setkání, jejichž cílem je:
  • předání základních informací (o sociální službě, principech nízkoprahovosti, právech a povinnostech klienta s pracovníkem, uzavření smlouvy a evidence, představení pracovníků služby),
  • zjišťování nepříznivé životní situace (NŽS), nebo ohrožení NŽS,
  • vytváření vztahu a bezpečného prostoru pro sdílení (může trvat u různých klientů různě dlouho),
  • hledání cílů spolupráce,

           ↓

 • uzavření smlouvy – pokud chce využívat službu, uzavírá se dobrovolně, bezplatně, většinou ústně, na dobu určitou / neurčitou,
 • cíle spolupráce – klient ví, co potřebuje a sám to pojmenuje, nebo cíle spolupráce stanovují klient a pracovník společně,
 • práce na cíli spolupráce – cíle se mohou týkat různých témat; k jejich naplnění lze využívat všechny související služby, které NZDM poskytují, případně se propojit s dalšími odborníky,
 • revize cílů spolupráce – průběžná revize stanovených zakázek (ty se mohou v čase měnit), zhodnocení spolupráce, revize končící smlouvy (v případě uzavírání smluv na dobu určitou) a možnost uzavření nové smlouvy,
 •  ukončení spolupráce – z rozhodnutí klienta (naplnění cíle spolupráce, ztráta zájmu o služby NZDM, nespokojenost se službami NZDM) nebo z rozhodnutí NZDM (překročení věku cílové skupiny daného NZDM, závažné a opakované porušování pravidel, NZDM není schopno poskytovat své služby z důvodu personálních, finančních atd.).

JAK S KLIENTY PRACUJEME?

Gró sociální práce v NZDM se soustřeďuje v těchto čtyřech oblastech: osobnostní rozvoj, prevence, případová práce a volný čas.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Cílem práce s klientem na osobnostním rozvoji je rozvoj těch oblastí lidské osobnosti, které směřují k sebeuvědomění, plnohodnotnému prožívání a plnému využití lidského kapitálu.

Na osobnostním rozvoji pracujeme s našimi klienty těmito způsoby:

 • klienty učíme hledat a reflektovat své silné stránky, vedeme je k hledání zdrojů, které jim pomohou dosáhnout stanovených cílů;  
 • klienty učíme pojmenovávat své potřeby a přání (co oni chtějí, co cítí, co si myslí);
 • klienty podporujeme tak, aby své potřeby a přání dokázali prosadit v komunikaci s ostatními (vrstevníky, příbuznými, zástupci institucí apod.) tak, aby nedocházelo ke konfliktům;
 • vytváříme prostor pro svěřování se a sdílení informací, které klient nemůže/ nechce sdělovat někomu jinému;
 • klienty podporujeme ve zvládání agresivních projevů chování a řešení konfliktních situací;
 • klienty učíme přebírat odpovědnost za své jednání a rozhodnutí (nabízíme možnosti, seznamujeme je s riziky a případnými následky tak, aby dokázali zvážit důsledky svého rozhodnutí a viděli smysl v postavení se k těmto důsledkům zodpovědně;
 • posilujeme dovednost klientů vyhledávat informace, orientovat se v nich a vyhodnocovat je;
 • zpřístupňujeme informace, na základě kterých se mohou rozhodovat (otázka pravdy a lži, hoaxy);
 • zprostředkováváme zážitek úspěchu, radosti, sebedůvěry; učíme dotahovat věci do konce a nevzdávat se, pokud přijdou překážky;
 • vytváříme prostor pro poznávání a nastavování vlastních hranic a zároveň respektování hranic toho druhého.

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Smyslem prevence v NZDM je eliminovat podněty ke vzniku rizikového chování a minimalizovat rizika spojená s rizikovým chováním. Cílem je předávat informace, motivovat děti a mladé lidi k upuštění od rizikového chování a podporovat je k návratu k životnímu stylu, který není ovlivněn sociálně patologickými jevy. V NZDM vytváříme prostředí napodobující reálný život, kde se klienti učí fungovat podle pravidel a učí se nést zodpovědnost za jejich porušení. 

 • sexualita a sexuální chování (sex pod 15, zkreslený pohled na intimní vztah mezi partnery a na hodnoty, partnerství, brzké těhotenství, druhy antikoncepce, …),
 • zdraví (duševní i fyzické – péče o tělo; sebepoškozování, psychické a fyzické změny v období dospívání…),
 • finanční gramotnost a dluhy,
 • gambling a závislosti,
 • vztah ke škole a záškoláctví,
 • internet a sociální sítě,
 • problémy se zákonem.
 • kontaktní práce (každodenní rozhovory mezi pracovníkem a klientem),
 • strukturované programy a workshopy,
 • besedy,
 • modelové situace a zážitkové metody (hraní rolí apod.),
 • vytváření příležitostí a prostoru pro informování o rizicích.

PŘÍPADOVÁ PRÁCE

Komplexní podpora klienta NZDM. Pracovník NZDM se stává case managerem, hlavním nositelem informací o klientovi a jeho životní situaci. Kolem klienta, pro klienta a s klientem utváří síť podpory (rodina, kamarádi, škola, další sociální služby a veřejné služby…), kterou klient využívá k tomu, aby zlepšil svou aktuálně nepříznivou životní situaci.

Pracovník NZDM průběžně hodnotí potřeby klienta, hledá spolu s klientem zdroje klienta v jeho prostředí, hledají cesty, jak jeho životní situaci zlepšit a doprovází ho na cestě ke zlepšení. Klient má v tomto procesu aktivní roli, není pouhým příjemcem služeb a pomoci v souladu s etickými principy poskytování sociálních služeb.

 

Příklad:

 

Anabel (23 let) je maminka samoživitelka se dvěmi dětmi (1 rok, 5 let). Klientkou NZDM je 4 roky. V rámci dlouhodobého individuálního plánu spolupracuje s pracovníky NZDM na zlepšení své bytové a finanční situace a rozvoji rodičovských kompetencí. Schůzky probíhají tak, že jedna pracovnice se věnuje klientce, druhá pracovnice se věnuje jejím dětem. Nyní si dokáže “s papíry” poradit sama, v NZDM hledá jen klidné místo a podporu, když se “papíry” změní. Nebylo to tak ale vždy. Před třemi lety byli pracovníci více aktivní než Anabel. Formuláře zpočátku několikrát obstarali pracovníci NZDM, protože čekání na úřadech ji vytáčelo, zároveň se odkládáním vyřízení dávek prohlubovala již tak špatná finanční situace rodiny. Díky netrpělivosti a hádkám s úředníky se Anabel dostala  několikrát do dluhů (z úřadu odešla, dávky jí nebyly vyplaceny, neměla jak zaplatit nájem…), což mělo za následek mj. hrozící ztrátu bydlení a nutnost čerpat pomoc potravinové banky.   I zde pomohli pracovníci NZDM. Součástí práce s Anabel nebyla jen materiální pomoc a pomoc s vyplňováním listinných dokumentů. Současně pracovníci NZDM s klientkou strávili dlouhá dopoledne při vysvětlování příčin a souvislostí její životní situace (vedli s klientkou rozhovory na otázky, které klientka vznášela, když se situace zhoršila “Proč já?” “Co bys řekla, kdybych odjela do Kanady? Tím se všechno vyřeší!” , provázeli ji nelehkými rozhodováním (např. setrvat ve starém a klientce nevyhovujícím bytě versus výpověď z bytu a hledání “hezkého” tržního  bydlení), poskytovali náhled na rozhodnutí klientky, upozorňovali ji na důsledky různých rozhodnutí, předávali ji informace ohledně možných důsledků toho, když se nebude moct postarat o své děti, podávali informace o tom, co je OSPOD, jakou může mít roli, jak může pomoct. Nabízeli, aby starší dcera využívala některý z předškolních programů, které NZDM v Brně nabízejí, vysvětlovali, v čem je pro děti důležité, aby byli v kontaktu s vrstevníky, jinými prostředími a nebyli pořád jen s maminkou doma.

Témat, kterým se pracovníci NZDM s klientkou během čtyř let věnovali, je hodně. Pomohli jí také s napsáním životopisu, když se ucházela o brigádu, aby zlepšila finanční situaci rodiny, zajišťovali potravinovou banku ve chvílích, kdy peníze došly,  provedli Anabel rozhodováním o změně pediatričky, procházeli s ní weby a recenze pediatrů v okolí bydliště, k nové pediatričce ji doprovodili, doprovodili ji na jednání na bytový odbor, když zapomněla podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jednali s bytovým odborem, aby Anabel neukončili smlouvu z důvodu neplacení a nevyhodili ji na ulici  což se povedlo díky podmínce, že Anabel bude dále spolupracovat s NZDM, snažit se aktivně řešit svou životní situaci a bude sestaven splátkový kalendář…. a tak dále.

Anabel nemá jednoduchý život, ale díky dlouhodobé podpoře vychovává obě své dcery ve stejném bytě, který si svépomocí trochu upravila a na bytovém odboru vyjednala drobné opravy. Starší dcera navštěvuje školku, někdy odpoledne i předškolní program v jednom z NZDM. Dokáže lépe vyjít s pěnezi i potravinami. Má pediatričku, se kterou je spokojená, ví, že když dítě brečí, tak chce pozornost a něco se mu děje a nechce ji jen naštvat.  Postupně čerpá služby NZDM méně a méně. Přesto se někdy stane, že zazvoní rozčileně mluví o tom, co se jí stalo a chce se poradit, co dál. Čím dál častěji dokáže přijít na to, jak dál, sama. Stačí jen to, že ji někdo přijme, vyslechne a připomene jí, že má sílu to zvládnout, protože už toho zvládla tolik…

VOLNÝ ČAS

Téma volného času je pro práci s cílovou skupinu děti, mládež a mladí dospělí klíčové. NZDM jsou sociální službou, kde se snoubí pomoc, podpora a rozvoj na jedné straně s vytvářením podmínek pro bezpečné trávení volného času na straně druhé.  Jaké významy mají volnočasové aktivity v NZDM?

 • vytvářejí prostor pro sociální práci nebo jsou přímo nástrojem sociální práce – volnočasové aktivity a sociální práce probíhá souběžně (například při hraní fotbálku nebo vyrábění probíhá rozhovor klienta s pracovníkem o dnešním zážitku šikany ve škole; klientky se během lakování nehtů svěří se svými víkendovými sexuálními zážitky a vzniká spontánní preventivní program na téma antikoncepce a bezpečný sex),
 • nabízejí prostor ke sdílení, prožívání úspěchu, zážitku prohry, vzájemného poznávání a společným zážitkům mezi pracovníkem a klientem, nebo mezi ostatními vrstevníky (pracovník může klienta provázet novými nebo náročnými situacemi, reflektovat jeho chování, prožívání a ukazovat mu další možnosti nebo společenské normy (např. je fér spoluhráči pogratulovat, nikoli ho poplivat),
 • podporují klienty v realizaci vlastních nápadů (s pomocí pracovníků klienti mohou zorganizovat, připravit a realizovat např. turnaj ve stolním fotbálku, závody na skate atd.),
 • jsou nástrojem oslovování zájemců o službu,
 • jsou jedním z nástrojů navazování vztahu mezi pracovníkem a klientem nebo jeho prohlubování – zapojení pracovníka do volnočasových aktivit spolu s klienty (např. společný fotbálek před ubytovnou),
 • jsou prostředkem pro práci s pravidly (respekt, fair play, bez nadávek, agrese, poslouchání pokynů pracovníků atd.), kterou lze přenést na konkrétní pravidla klubu i dalšího jednání mimo kluby,
 • zprostředkovávají kontakty klientů s různými (novými) prostředími, lidmi a situacemi (výlety, exkurze atd.),
 • jsou příležitostí, jak se naučit něco nového nebo vyzkoušet něco jiného (s něčí podporou a většinou zdarma) a další.

S JAKÝMI TÉMATY NZDM PRACUJE?

 1. KAMARÁDI, VRSTENÍCI, PARTA (vztahy mezi kamarády, postavení v partě, jak klienta vnímá jeho okolí, navazování vztahů s novými kamarády, dopady různého chování na vrstevnické a kamarádské vztahy – pomluvy, pletichaření, podrazy,…).
 2. RODINA (hádky v rodině, rozvod rodičů, respektování klientova názoru rodinou, nároky rodiny na klienta – trávit většinu času doma, hlídání sourozenců,…).
 3. VZTAHY A PARTNERSTVÍ (navazování vztahů, problémy ve vztazích, rozchody, láska)
 4. KONFLIKTNÍ CHOVÁNÍ (provokování, zvládání agrese a konfliktů, bitky a jejich důsledky (legislativa, opatření,…), šikana, ponižování – práce s agresory i oběťmi).
 5. ŠKOLA (prožívání školy a dění v ní, podpora pozitivního postoje ke škole a vzdělávání, pomoc při hledání nové školy, zprostředkování doučování, podpora řešení problémů ve škole, informace o školním psychologovi, výchovné poradkyni,…).
 6. FYZICKÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (režim při nemoci, sebepoškozování, šikana, poruchy příjmu potravy, lékařská péče, obavy z lékařů, piercing a tetování, hubnutí, posilování a cvičení, „nálady“ v pubertě…).
 7. NÁVYKOVÉ LÁTKY (zvyšování informovanosti, rizika užívání, harm reduction, zvládání abstinence, návykové látky z pohledu legislativy).
 8. DOSPÍVÁNÍ, SEX A MATEŘSTVÍ (normalizace prožívání puberty, sexuální orientace, sex jako přirozená součást života člověka – demytizace, legislativa, sexuální identita, bezpečný sex, antikoncepce, pohlavní nemoci, potrat, mateřství, podpora a pomoc těhotným dívkám, mladým ženám a mladým rodinám (NZDM s cílovou skupinou do 26 let).
 9. PRÁCE A BRIGÁDA (pomoc při orientaci na trhu práce, napsáním životopisu a motivačním dopisu, nácvik pohovoru / telefonátu uchazeče o zaměstnání, informace o DPP, DPČ a HPP, rizika práce na černo…).
 10. DLUHY A FINANČNÍ PORADENSTVÍ (předcházení zadlužení, pomoc při orientaci v dluzích klienta, sestavení splátkového kalendáře, informace o exekucích, postup při řešení exekucí,…).
 11. VOLNÝ ČAS (bezpečné trávení volného času, zjišťování zájmů, podpora při nalezení kroužků a volnočasových aktivit mimo NZDM, podpora organizovat vlastní volnočasové aktivity v NZDM,…).
 12. Pomoc při získání dokladů, získávání sociálních dávek, orientace v listinných dokumentech, pomoc s vyřizováním záležitostí ohledně bydlení (nájemní smlouva, žádosti o byt, přepisy, komunikace s poskytovateli energií,…).

CO NABÍZÍ KAŽDÉ NZDM V BRNĚ?

Všechna NZDM v Brně pracují metodami typickými pro nízkoprahové kluby, jako jsou: kontaktní práce a situační intervence. Všechna NZDM realizují preventivní programy. Ve všech NZDM také mohou klienti využít poradenství, informační servis, pomoc v krizi, doprovod a přístup k internetu (tablet nebo PC).

 • metoda sociální práce typická pro nízkoprahové sociální služby zaměřující se na člověka tady a teď,
 • pracovník vytváří prostor pro rozvíjení kontaktu s klientem a zjišťování jeho individuálních potřeb s cílem navázat vztah a důvěru 
  • jde o „malé rozhovory”
  • kdy se „setká pracovník a klient, dvě osobnosti a jejich životní příběhy v určitém čase a prostoru (Kontaktní práce, 2007, s. 127)
  • o klientovi, jak se mu daří, co je nového, co potřebuje, jak se (něco) vidí,…
  • kde pracovník zvědomuje klientovi příležitosti, nabízí prostor pro sdílení nebo klientovi něco sděluje (reflektuje) a nabízí službu.
 • cílená intervence pracovníka během kontaktu s klientem
 • pracovník reflektuje klientovi vzniklou situaci a dává mu pozitivní / negativní zpětnou vazbu na jeho chování
  • typicky jde o každodenní situace, kdy pracovník klienta upzorňuje na důsledky jeho chování, nabízí alternativy, zrcadlí mu, jak jeho chování působí na ostatní a jak mu může škodit
  • např. intervence pracovníka o tom, proč je lepší, když chci s někým mluvit jít za ním a oslovit ho, a nekřičet přes celou místnost Hej!
 • probíhá formou individuálního rozhovoru, nejlépe v soukromí
 • cílem je podpořit klienta tak, aby dokázal pojmenovat své potřeby, problémy a následně zvládl tyto problémy řešit
 • pracovník podporuje klienta v hledání vlastního bezpečného způsobu řešení vzniklých situací
 • pracovník informuje klienta o rizicích, která se dané oblasti týkají
 • v případě že pracovník zjistí, že klient potřebuje další odbornou péči, nabízí možnost zprostředkování
 • je poskytován ústní (rozhovor) nebo písemnou (letáček) formou a jedná se o:
  • předávání informací, které klient nezná nebo jim nerozumí
  • předávání informací o základních tématech, která najdete výše (škola, rodina, brigády,…) nebo sociálně právních či zdravotních tématech (rizika návykových látek, právní normy,..)
  • předávání informací o plánovaných akcích
 • ucelené programy připravované pracovníky NZDM (v délce cca 30 – 180 minut), výjimečně externími lektory nebo kolegy z jiných služeb
 • vedou k tomu, aby se zapojení klienti dověděli potřebné informace o rizikovém chování a naučili se mu předcházet (příp. uměli se v určitých situacích bezpečně a zodpovědně zachovat – např. vyhledat pomoc pro opilého kamaráda apod.)
 • vedou k získání takových znalosti, dovedností a postojů podporující zdravý životní styl
 • jsou vytvářeny tak, aby klienti nově nabyté zkušenosti dokázali uplatnit ve svém jednání v budoucnu
 • jsou plánované (tématické měsíce) / neplánované (aktuálně řešené téma)
 • jsou realizovány jako:
  • skupinové aktiviy (besedy, workshopy, přednášky atd.)
  • individuální poradenství
 • v prostředí NZDM může mít různé rozměry (např. přijde vystrašené dítě, že se nemůže dozvonit domů; zjištěné těhotenství 16leté dívky; hádka s kamarády venku, která se přetavuje v bitku a klient se přichází do klubu schovat a poradit, co má dělat)
 • po provedení klienta akutní krizí společně hledají  další vhodný postup nebo opatření s ohledem na možnosti klienta
 • součástí je hodnocení, zda je potřeba předání do následné péče
 • poskytujeme v případě, kdy klientovi není situace jasná, má obavy, neorientuje se dobře ve městě apod.
 • pracovník za klienta nejedná, poskytuje podporu (v orientaci, komunikaci apod.), může být prostředníkem při komunikaci
 • klientovi následně reflektuje, co se dařilo, co se nedařilo a na čem příště zapracovat (na tom nadále pracují při dalších kontaktech, pokud má klient zájem)
 • cílem je vybavit klienta kompetencemi pro samostatné jednání s institucemi
 • pracovník doprovází klienta do těchto institucí:
  • školské (např. dny otevřených dveří, schůzky s učiteli)
  • zdravotnické zařízení (např. návštěva u nového lékaře)
  • úřady (např. vyřízení prodloužení nájemní smlouvy)
  • potenciální zaměstnavatelé (např. na pohovor)

V ČEM SE JEDNOTLIVÁ NZDM LIŠÍ?                                                         PŘEHLEDNÁ TABULKA

V tabulce níže naleznete přehledně zpracováno, ve kterých poskytovaných službách se jednotlivá NZDM v Brně liší.
Pod tabulkou níže pak naleznete popisy jednotlivých služeb. 

V tabulce je možno filtrovat po zadání věku klienta a služby, kterou pro něj hledáte, se vám zobrazí NZDM, se kterými můžeta navázat spolupráci. 

Po najetí na hvezdičku u textu se Vám zobrazí detaily poskytované služby.

Věk Služby Lokalita
Název Cílová skupina dle věku a forma poskytování služby Rozdělení klubů dle věku / jiných kritérií otvírací doba klubů provozní doba zařízení * Nabízené služby Kontakt na službu
Nízkoprahový klub Pavlač
Ratolest Brno, z.s.

6 – 26 let
• ambulance
• terén (PO 14:00–18:00) *
• online
• klub pro děti 6 – 10 let
• klub pro mládež 11 – 18 let
• klienti 18 – 26 individuální využívání služby *
KLUB PRO DĚTIKLUB PRO MLÁDEŽ
PO X *PO X *
ÚT 14:00 – 18:00ÚT 14:00 – 18:00
ST 14:00 – 18:00ÚT 14:00 – 18:00
ČT 14:00 – 18:00ÚT 14:00 – 18:00
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 10:00 – 14:00
• doučování
• doprovod
program pro předškoláky *
• seberozvojové programy
spolupráce se školou *
spolupráce s rodiči *
možnost výkonu SPČ *
Martin Dolniak
martin. dolniak@ratolest.cz
776 519 924
Vranovská 4
Nízkoprahový klub Likusák
Ratolest Brno, z.s.

12 – 26 let
• ambulance
• terén (PO–ČT 15:00 –19:00)  *
• online
POBOČKA LÍŠEŇ
LÉTOZIMA
PO 15:00 – 19:0015:00 – 19:00
ÚT X * 15:00 – 19:00
ST 15:00 – 19:0015:00 – 19:00
ČT X * 15:00 – 19:00
PÁ X * 14:00 – 18:00

PO 10:30 – 19:00
ÚT 10:30 – 19:00
ST 10:30 – 19:00
ČT 10:30 – 19:00
PÁ dle domluvy
spolupráce s rodiči *
spolupráce se školou *
Jan Kopic
jan.kopic@ratolest.cz
774 692 525

pobočka Líšeň
739 661 074
Kotlanova 10

pobočka Nový Lískovec
775 444 231
Koniklecová 5
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM DROM, romské středisko

6 – 20 let
• ambulance
• online
• klub pro děti 6 – 11 let
• klub pro mládež 12 – 20 let
KLUB PRO DĚTIKLUB PRO MLÁDEŽ
PO 13:00 – 17:0015:00 – 18:00
ÚT 13:00 – 17:0015:00 – 18:00
ST 13:00 – 17:0015:00 – 18:00
ČT 13:00 – 17:0015:00 – 18:00
PÁ 13:00 – 17:00 * 15:00 – 18:00 *
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
PÁ dle domluvy
• doučování
• program pro předškoláky
• seberozvojové program
spolupráce se školou *
Jana Břenková
602 784 434
jana.brenkova@drom.cz
Hvězdová 9
Dětský dům
Zábrdovice – Fara
Sdružení Petrov, z.s.

6 – 18 let
• ambulance
terén *
• online
PO 13:00 – 17:00
ÚT 13:00 – 17:00
ST 13:00 – 17:00
ČT 13:00 – 17:00
PÁ 13:00 – 17:00
PO 9:00 - 17:00
ÚT 9:00 – 17:00
ST 9:00 – 17:00
ČT 9:00 – 17:00
PÁ 9:00 – 17:00
• doučování
• seberozvojové programy
Blanka Prokopová
739 139 847
prokopova.ddz@email.cz
Lazaretní 1
Program Pro Mladé,
Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež
IQ Roma servis, z.s.

6 – 26 let
• ambulance
terén *
• online
• mladší klub 6 – 11 let
(14:00 –16:00)
• starší klub 12 – 15 let
(16:00 – 18:00)

Plácek 6 – 26 let
(14:00 – 20:00)
KLUB (6-15 let)PLÁCEK (6-26 let)
září až červenbřezen až červen,
září, říjen
PO 13:00 – 18:00PO 14:00 – 18:00
ÚT 13:00 – 18:00ÚT 14:00 – 18:00
ST 13:00 – 18:00ST 14:00 – 18:00
ČT 13:00 – 18:00ČT 14:00 – 18:00
PÁ 14:00 – 18:00

červenec a srpen
PO až PÁ 14:00 – 20:00
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
• doučování
• seberozvojové programy
spolupráce se školou *
spolupráce s rodiči *
Hana Vávrová
hana.vavrova@iqrs.cz
730 894 675
Vranovská 45
NZDM v Brně Václavská Společnost Podané
ruce, o.p.s.

6 – 26 let
klub 10 - 18 let
• ambulance
• terén
• online
otevřený klub pouze pro věk 10 - 16 let,
konzultační hodiny jsou pro všechny
ÚT 14:00 - 18:00
ST 14:00 - 18:00
ČT 14:00 - 18:00
PÁ 14:00 - 17:00
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 10:00 – 18:00
• doprovod
• doučování
• seberozvojové program
spolupráce s rodiči *
spolupráce se školou *
733 534 464
nzdm.brno@podaneruce.cz
Václavská 31/15
NZDM Dživipen
Armáda spásy v ČR, z.s.

ambulance 6 – 14 let terén 6 - 18 let • klub pro děti 6 – 11 let
• klub pro mládež 11 – 14 let
KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PO 12:00 – 17:00
ÚT 12:00 – 13:00 / terén 13:00 - 15:30
ST 12:00 – 17:00
ČT 12:00 – 16:00
PÁ 12:00 – 13:00 / terén 13:00 - 15:30
V červenci a srpnu se otvírací doba
mírně liší – kontaktujte NZDM *
PO 9:00 – 17:00
ÚT 8:00 – 16:00
ST 9:00 – 17:00
ČT 8:00 – 16:00
PÁ 8:00 – 16:00
doučování
seberozvojové programy
spolupráce se školou volnočasové programy spolupráce s rodiči program pro předškoláky doprovod
773 770 239 (terén)
773 770 238 (klub)
kckornerova.brno@armadaspasy.cz
Körnerova 1
NCDM Lavina
Armáda spásy v ČR, z.s.

6 – 26 let
• ambulance, terén
• klub pro děti a mládež 6 – 16 let
• terén pro děti a mládež 6 – 26 let
KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PO 13:00 – 17:00
ÚT 15:00 – 19:00 terén
ST 13:00 – 18:00
ČT 14:00 – 18:00 terén
PÁ 12:00 – 16:00
V červenci a srpnu se otvírací doba
mírně liší – kontaktujte NZDM
PO 9:00 – 17:00
ÚT 11:00 – 19:00
ST 9:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 8:00 – 16:00
kroužky, výlety, akce přístup k PC
doučování
seberozvojové programy setkání pracovník-klient-rodič
program pro předškoláky
spolupráce s rodiči *
spolupráce s dalšími institucemi *
773 770 231 (terén)
773 770 233 (klub)
kcstankova.brno@armadaspasy.cz
Staňkova 6
NCDM Jonáš
Armáda spásy v ČR, z.s.

8 – 25 let
• ambulance
terén *
• online
klub pro děti 8 – 13 let
klub pro mládež 13 – 18 let terén pro mladé dospělé 18 - 5 let
KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PO 14:00 - 19:00 * *
ÚT 13:00 – 15:30 děti, 15:30 - 17:30 mládež
ST 13:30 – 17:00 děti
ČT 13:00 – 15:30 děti, 15:30 - 17:30 mládež
PÁ 13:30 – 17:00 děti
PO 11:00-19:00
ÚT 9:30 - 17:30
ST 9:00-17:00
ČT 9:30-17:30
PÁ 9:00 - 17:00
• doprovod
• doučování
• seberozvojové a preventivní programy
spolupráce se školou*
spolupráce s rodiči *
Iveta Lošťáková
773 770 235
nzdmjonas.brno@armadaspasy.cz
Kubíčkova 23
Nízkoprahový klub Kumbál
Oddělení sociální prevence
pro mladistvé a mladé dospělé

15 – 26 let
• ambulance
PO 16:30 – 21:00
ÚT 16:00 – 21:00
ST 14:00 – 18:00
ČT 15:00 – 21:00
PÁ 14:00 – 18:00
PO 13:00 – 21:00
ÚT 13:00 – 21:00
ST 13:00 – 18:00
ČT 13:00 – 21:00
PÁ 13:00 – 18:00
• doučování
• seberozvojové programy
773 016 793
klubkumbal@gmail.com
Vídeňská 14/78
Dětské centrum
Teen Challenge Int.
ČR, Brno

6 – 16 let
• ambulance
terén *
• online
PO 15:00 – 17:00 dívčí klub 11–16 let
ÚT 14:00 – 17:00
ST 14:00 – 17:00
ČT 14:00 – 15:30 jen kroužky
PO 13:00 – 17:30
ÚT 13:00 – 17:30
ST 13:00 – 17:30
ČT 13:00 – 17:30
• doučování
• program pro předškoláky
• seberozvojové programy
Hana Maršálová
dcbrno@gmail.com
775 556 634
Cejl 18
 • cílem je poskytnutí podpory při budování hodnot, pojetí sebehodnoty; práce s emocemi, schopnost dávat zpětnou vazbu
 • skupinové / individuální
 • jedná o dlouhodobější práci na daném tématu nebo o zpracování aktuálního tématu
 • využít je možné různorodé techniky a metody např. myšlenkové mapy, hraní rolí, pracovní listy, použít videa apod.
 • v seberozvojových programech se mohou  objevovat i preventivní témata – dobrou zkušeností je oba typy programů kombinovat
 • v případě potřeby navazujeme spolupráci s dalšími odborníky a kolegy (OSPOD, škola, poradny,…) tak, aby byla práce na cíli spolupráce co nejefektivnější
 • má i rozměr neklientské spolupráce – informujeme o službách a jednotlivých aktivitách NZDM
 • jedná se převážně o: u mladších klientů – školy a školky, další NZDM, OSPOD, volnočasová zařízení, instituce nabízející potravinovou nebo materiální pomoc, odborné poradny atd. U starších klientů jsou to odborníci a instituce dle potřeb – např. bytový odbor, úřad práce, lékaři, apod.
 • cílem je budování vztahu ke škole a pozitivní změna při studiu – konkrétněji pak např. získání motivace a pozitivního postoje ke vzdělání, udržení nebo zlepšení známek, zvládnutí přestupu do dalšího ročníku, absolvování všechny ročníků základní školy apod.
 • probíhá v bezpečném a klidném prostoru, kde klienti mají adekvátní zázemí, tedy:
  • vhodný stůl a židli
  • psací pomůcky
  • učebnice
  • doučovatele, který jim látku vysvětlí – doučovatelé se klientům vždy věnují individuálně a uspokojují konkrétní vzdělávací potřeby klientů, pomáhají s domácí úkoly, dovysvětlují látku ze školy, pomáhají s přípravou na běžné vyučování či zkoušení. Do procesu doučování jsou často zapojeni externisté (dobrovolníci, dohodáři, praktikanti)
 • snažíme se zapojit rodiče, navazujeme spolupráci s třídními učiteli a školami – to vše proto, aby efekt byl co největší
 • určen zpravidla pro děti mladší 6 / 7 let (kritériem je zejména to, že doposud nenavštěvuje 1. ročník ZŠ;  v některých NZDM se mohou programu pro předškoláky účastnit i děti, které nastoupily do 1. ročníku, pokud jim účast na programu prospívá (tzn. mohou tam procvičovat / dohnat znalosti, které z různých důvodů nemají)´
 • podporuje rozvoj schopností a dovedností důležitých pro úspěšný nástup do ZŠ
 • věnuje se rozumovému i tělesnému rozvoji klientů se zaměřením na pokračování ve vzdělávacím procesu
 • probíhá na klubu nebo v terénu
 • realizován skupinově nebo individuálně s ohledem na individuální potřeby klienta
 • jsme v kontaktu s rodiči klientů v takové míře, jak nám charakter nízkoprahové služby umožňuje (tedy nerozvíjíme rodičovské kompetence ale usilujeme o zvědomování potřeby předškolního vzdělávání u jejich dětí – jsme schopni navázat je na školky, předškolní programy a pracovat s rodiči na tom, jak dítě rozvíjet, aby vstup do ZŠ zvládlo)
 • cílem spolupráce s rodiči je:
  • podpora přirozených vazeb mezi dětmi a jejich rodiči s respektem k autonomii rodin našich klientů
  • podpora důvěry rodičů v instituce
  • posilování povědomí o NZDM – navázané a rozvíjené vztahy s rodiči mají vliv na vnímání práce, podstaty a fungování NZDM celou komunitou
 • mohou se přijít podívat na klub mimo provozní dobu
 • se souhlasem klienta podáváme rodičům informace o jejich dítěti
 • rodiče jsou zváni na různé akce (besídky, vystoupení, promítání fotek z klientských akcí)
 • aktivně vyhledáváme spolupráci s rodiči, pokud se jedná o situace, kde je tento kontakt přínosný:
  • přihlášky na pobytové a přespávací akce
  • spolupráce se školou
  • souhlasy s pořízením fotografií
 • slouží k budování zdravého vztahu s rodiči
 • poskytuje klientům podporu při rozhodnutích (zda? / jak?) otevřít s rodiči pro klienty náročná témata (změna školy, změna kroužku, svěření se se šikanou ve škole, svěření se s trápeními, vztahovými záležitostmi, apod.)
 • pracovník NZDM vystupuje v roli mediátora při jejich vzájemné komunikaci
 • cílem je najít vzájemné porozumění, podpořit klienta v získání odvahy vyjádřit své názory a postoje
 • poskytujeme místo pro toto setkání
 • cílem je vytvářet prostor a příležitosti k nabytí dovedností k obsluze počítačů a internetu, a zároveň
 • pomoci klientům osvojit si zásady bezpečnosti v online prostoru
 • PC jsou dostupné:
  • na klubu během provozu
  • v PC učebně při řízené skupinové aktivitě
 • klienti se díky přístupu k PC učí:
  • přihlašování a odhlašování
  • vypínání monitoru a PC
  • práci s klávesnicí a myší
  • pracovat na internetu (obsluha emailového účtu, vyhledávání informací, orientace v hyperlinku…)
  • pracovat v základních programech (malování, Word)
 • využívání počítače má určitá pravidla (zákaz pouštění videí s násilným obsahem, porno, sázky)
 • díky tomu klienti zůstávají v kontaktu s vrstevníky a rodinou; mají informace, co se v jejich okolí děje a neztrácejí kontext
 • cílí na rozvoj talentu, pomáhají aktivizaci a rozvoji kreativity
 • slouží jako nástroj individuální i skupinové práce, navázání vztahu a důvěry s klienty
 • nabízejí možnost prožít radost z vlastní práce, klienti získávají možnost prožít úspěch, v rámci osobního rozvoje se učí vytrvalosti a trpělivosti
 • mohou pomoci klientovi ujasnit si, co ho baví, a pracovník pak poskytuje klientovi podporu, jak svou zálibu realizovat i mimo prostředí klubu (vyhledáním vhodného kroužku, informováním o možnostech zafinancování komerčních kroužků a volnočasových aktivit apod.)
 • jsou dostupné pro klienty, jejichž rodiny nemají dostatek financí
 • je možné využít:
  • stolní a deskové hry
  • fotbálek
  • workshopy (vaření, vyrábění, hudební)
  • možnost pořádat turnaje – fotbal, stolní fotbálek; nebo se turnajů účastnit
 • nabídka aktivit se  aktualizuje na základě zájmu a potřeb klientů
 • se realizují s cílem naučit děti a mladé lidi trávit volný čas smysluplným nerizikovým způsobem
 • nabízí příležitost k zážitkům
 • zprostředkovávají klientům kontakt se společenským prostředím
 • pro účast na akci stanovuje každý klub své vlastní podmínky, které musí klient splňovat – věk, délka využívání služby  apod.
 • jsou realizovány celoročně a jsou:
  • jednodenní – návštěvy muzeí, výstav, koupališť, výlet do přírody, procházka, zábavní parky
  • vícedenní – pobytové akce (v tomto případě je potřebná i určitá míra spolupráce s rodičem a některé osobní údaje)

SPOLUPRÁCE NZDM S OSPOD

Následující postup je výsledkem setkávání Pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Brně a společné práce pracovníků NZDM s pracovníky OSPOD na několika workshopech.

Představujeme možné způsoby (zejména) navázání spolupráce. Hledání cesty, jak spolupracovat, je proces. S prohlubující se spoluprací mezi NZDM a OSPOD budeme metodiku aktualizovat a doplňovat.

„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.”

Henry Ford

Postup je rozdělen do tří fází:

JAK ZAČÍT SPOLUPRACOVAT?

Využívání sociálních služeb je svobodným rozhodnutím každého jedince. Pokud pracovníci NZDM považují za potřebné a žádoucí, aby zájemci o službu či klienti službu využívali, motivují je k tomu. Zájemce a klienty k využívání služeb umějí motivovat a mluvit s nimi o tom, proč to pro ně může být výhodné nebo důležité.

Rozhodnutí službu nečerpat a nespolupracovat respektují. Jsou připravení ji znovu nabídnout a nabízet i v budoucnu. Klienti, kteří službu v minulosti odmítli, mají v NZDM dveře otevřené (pokud splňují podmínky pro čerpání služby; o tom více v první kapitole Co jsou NZDM).

Proto je pro pracovníky NZDM důležité získat souhlas klienta se spoluprací. Získání souhlasu v případech, kde je spolupráce NZDM + OSPOD užitečná, je nárokem na pracovníka a jeho kompetence (NZDM nebo OSPOD), nikoli na klienta (Klient má právo být klientem, rozhodovat se „iracionálně“, odmítat pomoc, apod.).

Dobrý kontrakt (kdo je kdo, co udělá, kdy, jak a co se stane, když se něco nestane) je pro efektivní a udržitelnou spolupráci klíčový.

 

Pracovníci NZDM vynakládají úsilí, aby si nevytvářeli o zájemcích o službu a klientech předporozumění. Získávání informací zejména od klientů (od dalších subjektů pouze se souhlasem klienta) přispívá k budování důvěry, na které sociální práce v NZDM stojí.

V tomto úsilí pracovníkům NZDM pomůže, pokud při prvním kontaktu pracovník OSPOD sdělí:

 • své jméno a OSPOD, ze kterého je
 • na čem je možné spolupracovat v obecné rovině (příklady):
  • výměna informací ohledně poskytovaných služeb,
  • výměna informací k tématům a situacím, které se v lokalitě, kde společně NZDM a OSPOD působí, aktuálně řeší, nebo se v ní něco stalo (objevila se nová ubytovna, někam se přestěhovalo větší množství rodin s dětmi a mladistvými, někde se schází skupinky mladých),
  • pracovník OSPOD vyhodnotí, že pro efektivní řešení potíží v životní situaci klienta, bude pro něj prospěšné propojit se s NZDM,
 • pokud sociální pracovník NZDM bude potřebovat další informace, doptá se.
 1. Identifikovat, v jaké oblasti by mohla spolupráce s NZDM / OSPOD probíhat. Zvědomovat si, že není nutné spolupracovat na všech oblastech klientova života.
 2. Umět klientovi vysvětlit, v čem je pro něj spolupráce s druhou stranou užitečná a výhodná.
 3. Získat od něj (nepovrchní ale informovaný) souhlas k tomu, že může dojít ke spolupráci s NZDM / OSPOD v konkrétní oblasti.
 4. Telefonicky kontaktovat NZDM / OSPOD a zjistit možnosti spolupráce. Informovat v co nejobecnější rovině druhou stranu o tom, na čem jste se s klientem dohodli. Domluvit si trojstrannou schůzku (od NZDM můžete očekávat, že Vám nabídne konkrétní služby / aktivity / programy, které mohou klientovi pomoci).
 5. Na trojstranné schůzce domluvit podrobnosti spolupráce – s aktivním zapojením klienta.
  • Stojíme o to, aby klient na trojstranné schůzce formuloval vlastními slovy: s čím přichází, jak vnímá to, že ke spolupráci NZDM a OSPOD dochází, proč si myslí, že má kurátora / jeho rodinu vede OSPOD, jak společnou zakázku vidí,  co se mu nedaří, co si o tom myslí apod.

Společná  setkání OSPOD – klient – NZDM by se měla nést v atmosféře respektu. To znamená, že  OSPOD i NZDM respektují to, co říká klient. Je důležité a významné slyšet, jak svou situaci klient vnímá, jaká slova volí. Mysleme na to, že pracujeme s dítětem nebo mladým člověkem, který to v životě nemá jednoduché, a proto se stal naším klientem. Buďme pro něj podporou, nevytvářejme z naší spolupráce další negativní zážitek pro klienta v jeho již tak složité a těžké životní situaci.

 

“Setkání j začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.”

Henry Ford

Spolupráci mezi NZDM a OSPOD má smysl iniciovat v případech, kdy to je pro klienta prospěšné.

NZDM a OSPOD mají společné klienty, každý klient NZDM není zároveň klientem OSPOD a naopak.

Kde má smysl propojování NZDM + OSPOD?

 • u klientů, kteří mají kurátora,
 • u klientů, kteří se v něčem „zhoršují“ – ve škole, zhoršují se jim vztahy s okolím (s kamarády, spolužáky, s rodinou),
 • u klientů, kteří mají soudně nařízené společensky prospěšné činnosti nebo obecně prospěšné práce,
 • u klientů, kteří chtějí ve svém životě něco změnit – něco se naučit, někam se posunout, něco vyřešit, a pracovník OSPOD na to nemá kapacitu,
 • u klientů, kteří nerozumějí/ neorientují se ve své životní situaci – nerozumějí nařízeným opatřením, nevědí, co je čeká dál.

NZDM je jednou z institucí, která klienta na cestě k změně v životě doprovází.  Pracovníci NZDM mají opakovanou zkušenost s tím, že klienti se chovají různě v různých prostředích (provokace ve škole x ochraňování slabších v NZDM; drzé chování v MHD x hluboký intimní rozhovor s pracovníkem v NZDM o tom, proč provokuje kolemjdoucí lidi, apod.). Pracovníci NZDM mají dobrou zkušenost s podáváním informací o tom, jak klient funguje v NZDM – mohou dokreslit mozaiku toho, jak klient funguje ve vztahu k různým institucím a v různých situacích.

 

Výčet témat, která pracovníci NZDM s klienty v rámci poskytování služby řeší, naleznete zde.

Příklady životních situací klientů (a zájemců o službu), se kterými si pracovníci NZDM umějí oradit. Máte takové klienty? Propojte se s NZDM.

Tatínka 11leté Nely vzali do vazby. Mamka se stará o další čtyři malé sourozence. Nela se cítí sama a trošku divně. S kamarády to přece sdílet nemůže. Smáli by se jí…

 

15letá Iveta měla sex s klukem. Bez kondomu. Myslela si, že jediná pilulka antikoncepce před pohlavním stykem ji zabrání v otěhotnění. 

 

12letý Jonáš se často vzteká. Všichni ho štvou – doma, ve škole… i kámoši. Ve škole ho čeká komise, protože magnety rozmlátil sklo a zbil spolužáka, protože se mu smál. Všichni mu říkají, že se musí ovládat. Ale jak to má udělat?

 

13letá Barča má nadváhu a žije s babičkou, celý den tráví doma na telefonu. Babička má obavy vnučku pouštět ven, zároveň se jí nelíbí, když tráví celý den hraním na mobilu. Barča by i někam chodila, ale neví kam. Všude se jí stejně jenom smějí…

 

18letý Roman si musí najít bydlení. Přítel od mamky ho nemá rád, a tak se musí do týdne vystěhovat…

 

6letý Dan žije na ubytovně. Je tam celý den. Rodiče se bojí jej někam pouštět. Moc ho to tam nebaví. Do školky nechodí, protože to je daleko. Všichni na ubytovně jsou starší, a tak si často hraje pod stromy sám s tím, co najde okolo baráku…

 

8letý Krištof má 100 zameškaných hodin omluvených rodiči. Škola ho docela bavila, ale teď je tak pozadu, že se učit nechce. Oba rodiče chodí do práce a nemohou se s ním učit, přednost mají tři menší sourozenci…

 

16letý Dominik chce odejít z prvního ročníku instalatéra, protože má ve škole konflikty se spolužáky. Má pocit, že si špatně vybral obor, a jeho kamarád chodí na sádrokartonáře. To by ho možná bavilo…

 

16letá Petra bydlí s mamkou a mladší sestrou. Většinu svého volného času tráví venku v partě. Tam se o ni na rozdíl od mamky zajímají…

 

Mimo již popsané, budeme rádi vaším partnerem a podporou pro klienta také v následujících situacích:

 • účast na případových konferencích a jiných setkáních, kde se jedná o budoucnosti klienta, a pohled někoho, kdo s ním tráví čas, mu může pomoci,
 • klienta čeká soud a zpráva o tom, jak funguje v NZDM a jak službu čerpá, může dokreslit obrázek jeho života,
 • klient ukončuje ústavní výchovu – nejen po dosažení 18 let,
 • klient dovrší 18 let věku a jako jeho kurátor pro něj hledáte návaznou službu.

Mohou nastat tři situace, kdy NZDM kontaktuje OSPOD jako první:

 1. NZDM vyhodnotí, že informace, které o klientovi má, spadají do ohlašovací povinnosti. To může proběhnout s vědomím klienta, anebo bez jeho vědomí s využitím možnosti ohlašovat anonymně.
 2. NZDM vyhodnotí, že propojení se s OSPOD pomůže klientovi zlepšit jeho životní situaci – např. 14letý klient s výchovnými problémy ve škole (agrese, absence, bitky, nadávání učitelům) zmiňuje, že ho čeká soud a „půjde do domova“, situaci nerozumí a je z ní zdrcený.
 3. Zájemce o službu / klient projeví zájem, aby se NZDM propojilo s OSPOD (např. doma se necítí dobře, nechce tam být a hledá pomoc; chce, aby se jeho pracovnice OSPOD dověděla, jak funguje v NZDM, že na sobě pracuje apod.)

Ve bodě 2 a 3 se pracovník NZDM pečlivě věnuje informování klienta o tom, jak spolupráce může probíhat, informuje klienta, že pracovníkovi OSPOD musí sdělit některé informace (např. jméno, adresu, řešené téma atd.), a hledají ideální podobu a hloubku toho, co bude pracovník NZDM s pracovníkem OSPOD sdílet. V momentě, kdy je klient připraven, pracovník NZDM oslovuje OSPOD pro spolupráci.

Ideální první kontakt OSPOD s NZDM znamená, že:
 • Pracovník OSPOD se ozve dopředu – zavolá nebo napíše mail. Každý den v odpoledních hodinách pracovníci NZDM zajišťují provoz klubu nebo jsou v terénu, dopoledne probíhají většinou porady, schůzky, supervize atd. Příchod bez ohlášení může znamenat, že na nečekanou návštěvu nebudou mít čas. Rádi si ho udělají po předešlé dohodě.
 • Pracovník OSPOD je připraven sdělit, jakou má představu o spolupráci, na čem je možné s NZDM spolupracovat – viz zde.
 • Obě strany respektují zásadu mlčenlivosti, kterou jako sociální pracovníci mají. A to i přesto, že klient dal souhlas k tomu, že se s druhou stranou spojíte a navážete spolupráci. Při prvním telefonu je vhodné říkat pouze obecné informace.
     Příklad začátku prvního hovoru
  • Dobrý den, mám 13letou klientku, se kterou řešíme konflikty ve škole se spolužáky a učiteli. Sháním někoho, s kým by mohla mluvit o tom, co se jí ve škole děje, případně by jí se školou pomohli. Stačilo by mi, kdyby do NZDM chodila a jednou za měsíc byste mi dali zprávu, kolikrát v NZDM byla a zda jste na tématu pracovali, nebo nikoli.
  • Dobrý den, mám osmiletého klienta, se kterým řešíme způsob, jakým by mohl trávit čas po škole, protože bývá často venku, často postává na Cejlu. Baví ho bojové sporty. Má víc sourozenců a hledáme někoho, kdo by mu mohl pomoci najít si nějaké volnočasové vyžití, které by mu vyhovovalo.
Existuje několik možností spolupráce.
Přeposlání klienta bez
domluvy ohledně
spolupráce
 
Domluvené přeposlání
klienta
(s domluvou ohledně
výměny informací)
 
Trojstranná
schůzka

JAK UDRŽOVAT SPOLUPRÁCI?

Spolupráce může fungovat dobře jen tehdy, pokud to chtějí všechny tři strany.

Dosavadní spolupráce mezi NZDM a OSPOD přinesly zkušenost, že po úvodním nastavení spolupráce je vhodné, pokud probíhá:

 • Průběžná výměna informací mezi pracovníkem NZDM a OSPOD
  • Řídí se domluveným systémem při úvodní schůzce.
  • Zahrnuje revizní schůzky – dobrou praxí jsou trojstranné revizní schůzky.
  • Setkávání probíhá i v případech, kdy se spolupráce daří a posunujeme se směrem k cíli – pro klienta je důležité ocenění, že spolupráce probíhá dobře.
 • Spolupráce na vyhodnocení míry ohrožení dítěte a tvorbě IPOD
  • NZDM se mohou stát partnerem OSPOD při vyhodnocování míry ohrožení dítěte a tvorby IPOD. NZDM může plnit také úkoly z IPOD plynoucí.
 • Účast na případových konferencích, rodinných konferencích
  • Pracovníci NZDM mají zkušenost s účastí na případových konferencích – zejména v roli podpory pro klienta, neboť mezi nimi existuje bezpečný vztah.
  • Pracovníci NZDM mohou být podpůrnou osobou klienta také během rodinné konference.
 • Psaní zpráv
  • Součástí kvalitního kontraktu je také dohoda o tom, zda a v jakém rozsahu budou sdíleny informace mezi klientem, OSPODem a NZDM. Ideální stav je, pokud je již na začátku domluveno, jak budou zprávy vypadat.
  • V případě, že to domluveno není – dobrou praxí je oboustranná proaktivita se snahou se domluvit.
  • Pracovníci NZDM věří, že podání zprávy o tom, jak klient tráví volný čas, čemu se v NZDM věnuje, co se mu daří, co se mu nedaří a na čem v NZDM pracuje, je k jeho prospěchu.
 • Předávání spolupráce novému pracovníkovi
 • V případě změny klíčového pracovníka na straně OSPOD či NZDM (fluktuace, postoupení spisu, apod.), je vhodné klienta i kolegu o této změně informovat včas, aby mohlo dojít k dobrému navázání a pokračování práce na dohodnutých cílech.
 • Dobrou praxí je svolání setkání v podobě trojstranné schůzky s cílem shrnout dosavadní průběh spolupráce a nastavit spolupráci do budoucna s novým pracovníkem.
 

JAK UKONČIT SPOLUPRÁCI?

Ideální ukončení je takové, které je pro všechny strany srozumitelné a je zřejmé, že k ukončení dochází. Ne vždy je ale možné dosáhnout ideálního stavu (např. klient se odstěhuje a NZDM s ním není v kontaktu / spis je postoupen jinému OSPOD a klient se „ztratí“).

 

Dobrou praxí je věnovat se ukončení spolupráce (procesu ukončení, vzájemnému informování se) již během kontraktu. (Průvodce kontraktem spolupráce klient + NZDM + OSPOD připravujeme).

 

V případě, kdy není ukončení spolupráce kontraktováno na začátku, spolupráce upadá anebo existují důvody pro její ukončení, je dobrou praxí být proaktivní a kolegu z NZDM / OSPOD informovat. Dobré ukončení spolupráce je profesionální ve vztahu ke kolegům sociálním pracovníkům.

 

K ukončení spolupráce může dojít z následujících důvodů:

 • Je naplněn cíl spolupráce ideální stav, kterému předchází jasně naformulovaný cíl spolupráce na prvotní trojstranné schůzce.
 • Dohodou všechny strany se dohodnou, že ve spolupráci nebudou pokračovat. (Např. proto, že spolupráce nepřináší to, co strany očekávaly, nebo existují nějaké překážky pro spolupráci).
 • Ze strany klienta – klient již není klientem NZDM – využívání služeb NZDM je dobrovolné; pokud se klient rozhodne ukončit čerpání služby, zaniká i spolupráce.
 • Ze strany NZDM – klientovi není umožněno čerpat služby z důvodu opakovaného závažného porušování pravidel NZDM. Pracovníci NZDM garantují skrze pravidla zařízení bezpečný prostor pro všechny klienty NZDM. V případě, kdy klienti opakovaně závažně porušují pravidla, je s nimi ukončena spolupráce (smlouva o poskytování služby). Klient se může znovustát zájemcem o službu v budoucnu (každé NZDM má délku omezení poskytování služby určenou, většinou jde o několik měsíců).
 • Ze strany OSPOD – v případě, že se klient přestěhuje a spis je postoupen na jiný OSPOD, spolupráce se většinou ukončí.
Close Menu