Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

CO JSOU SAS?

(znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • SAS je sociální službou, jejíž fungování upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006.
 • SAS se ve své práci řídí standardy kvality sociálních služeb a nastavenými metodickými postupy (každá SAS si zpracovává své interní metodické postupy, tzn. metodické postupy různých SAS se mohou lišit).
 • SAS je dle zákona o sociálních službách dobrovolnou službou – klient (rodina) této služby může či nemusí využít a SAS je povinna rozhodnutí klienta respektovat (toto nicméně neznamená, že se SAS nesnaží klienta ke spolupráci motivovat, vysvětlovat přínosy spolupráce).
 • SAS má vymezeny činnosti, které v rámci služby poskytuje – některá přání klienta nemůže uspokojit (př. když přání nesouvisí s dětmi, hlídání dětí, vodění dětí do škol, doučování) – vždy je třeba se domluvit s konkrétní SAS, zda požadovanou činnost poskytuje.
 • SAS pracuje s rodinou v terénu či v ambulanci, zpravidla převažuje terén (v domácnosti rodiny, v rámci doprovodů na úřady apod.).
 • Poskytování služby SAS je časově omezené z hlediska motivace ke změnám, spolupráce s rodinou bude jednou ukončena – cílem je nevytvářet či nepodporovat závislost rodiny na službě (maximální doba spolupráce SAS s rodinou se odvíjí od metodického nastavení jednotlivých SAS a dle potřebnosti působení SAS v rodině).
 • SAS může být jedné rodině poskytována opakovaně (vždy je potřeba zohlednit, zda-li je SAS tou službou, kterou rodina opravdu potřebuje, zda měla rodina dostatečný prostor na to, aby zkusila fungovat sama, s přihlédnutím k aktuálním kapacitám SAS).
 • Po ukončení spolupráce s rodinou je možné, aby se rodina do spolupráce vrátila, a to v nejzazším případě po uplynutí 6 měsíců (dle zákona).
 • Cílovou skupinou = klientem SAS je rodina (dítě/děti + pečující osoby) – úkolem SAS je ladit přání a zakázky všech členů rodiny, ale vždy s ohledem na nejlepší zájem dětí.
 • SAS mohou mít nastavenou cílovou skupinu šířeji či úžeji (na rodiny se specifickými potřebami – př. Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, rodiny s dětmi do 6 let věku apod.).
 • SAS může pracovat v jednom okamžiku se členy rodiny dohromady, ale též se členy zvlášť (totéž platí i v případě dětí).
 • SAS může pracovat s dětmi na základě souhlasu rodičů – práce s dětmi je pro SAS zásadní z hlediska zjišťování jejich potřeb a následného formulování cílů spolupráce se zbytkem rodiny.
 • SAS pracuje s rodinou komplexně, což zahrnuje i propojování se s dalšími subjekty navázanými na rodinu (toto pouze se souhlasem rodiny, nejedná-li se o stav ohlašovací povinnosti).    
 • SAS vnímá propojení se s OSPOD (je-li v rodina vedena v agendě SPOD) jako žádoucí z hlediska plánování kroků k naplňování potřeb ohrožených dětí.
 • SAS jsou kapacitně nastavené tak, aby mohly s klienty (rodinami) pracovat intenzivně (cca 1x týdně):
  • SAS mají často plnou kapacitu (nemohou přijmout rodinu do služby) – kapacity se odvíjí od finančního zajištění služby (závislé na dotačních titulech, projektech), navýší-li SAS počty rodin na pracovníka, nebudou se moci věnovat rodinám v intenzitě, kterou potřebují a tím se změny budou dít výrazně pomaleji (vždy je na místě spojit se s konkrétní SAS a zeptat se na naplněnost kapacity, případně možnost zařazení rodiny do pořadníku).
 • SAS uzavírá s rodinou smlouvu o poskytování služby (ústní či písemnou dle metodického nastavení každé SAS) – smlouva je uzavírána se zákonným zástupcem, ale vždy se zaměřením na zájmy dětí.
 • SAS individuálně plánuje průběh poskytované sociální služby, tzn. snaží se přizpůsobit poskytování služby konkrétní rodině (je tedy možné, že s ohledem na kompetence nebude služba poskytována dvěma rodinám stejně – př. ve stejné frekvenci, stejným způsobem, stejnou dobu, apod.).
 • SAS pracuje s rodinou na široké plejádě témat – na tom, co souvisí s jednotlivými potřebami dítěte (témata spolupráce: vzdělání, zdraví, rozvoj, bydlení, finance, vztahy apod.).
 • SAS slepě nenasedá na každé přání rodiny, není-li v souladu se zájmy dětí a není-li toto přání s ohledem na širší kontext reálné, je snahou SAS zreálnět zakázku rodiny:
  • SAS vytváří s rodinou pouze zakázky, které zohledňují zájem dítěte a jejich naplnění je reálné,
  • ne každé přání rodiny se stane zakázkou.
 • Pracovník SAS pracuje s rodinou zpravidla individuálně – sám (a to i v terénu) – vyjma náslechů kolegy či procesu zaškolování.
 • SAS pracuje s rodinou v rámci průběžně plánovaných schůzek. Nenavštěvuje domácnost rodiny neohlášeně (výjimkou může být situace, kdy se rodina v rámci pobíhající spolupráce odmlčí a opakovaně se nedaří s ní spojit jiným způsobem, než-li osobní návštěvou).
 • SAS jakožto sociální služba pracuje s přesvědčením, že změny se u rodiny dějí prostřednictvím navázaného vztahu důvěry mezi pracovníkem SAS a členy rodiny.
 • Umístěním dětí mimo rodinu práce SAS nekončí – naopak je zde prostor pro velkou práci na tom, aby se děti mohly vrátit domů, případně se udržely potřebné kontakty.
 • SAS získává většinu informací od rodiny, nemá oprávnění pro požadování informací od dalších odborníků (př. lékař, škola apod.).
 • SAS má povinnost podat zprávu o spolupráci s rodinou na písemné vyžádáni OSPOD (rodina je informována o obsahu zprávy).
 • Informace podávané dalším spolupracujícím odborníkům (mimo OSPOD) SAS poskytuje pouze se souhlasem rodiny.

CO MAJÍ SAS V BRNĚ SPOLEČNÉ?

Všechny SAS uvedené v přehledové tabulce (viz další bod) poskytují svou službu na území Brno–město.
SAS, které mají rozšířenou působnost i mimo Brno mají toto zaznačeno v tabulce níže v sekci „kontakty“.
Pro všechny uvedené SAS jsou společné následující body v rámci nabídky pro rodiny a pro OSPODy.

SPOLEČNÁ NABÍDKA PRO RODINY

(tato nabídka je směřována na rodiny, jakožto klienty sociálně aktivizačních služeb, tzn. uvedené činnosti SAS provádí s dospělými i dětmi s ohledem na nastavené cíle spolupráce)

rozhovor s klientem o životní situaci, či konkrétním odborném tématu, který u klienta vede k porozumění, získání informací a následným změnám

př. hovor o vztazích v rodině, o dluzích, o hledání bytu, o škole, o trávení volného času, o péči o miminko apod.

fyzický doprovod klienta do instituce, úřadu, za odborníkem za účelem nácviku samostatnosti a pevnosti v jednání s druhou stranou, zahrnuje přípravu na jednání a následnou reflexi prožité zkušenosti

př. doprovod na ÚP při vyřizování soc.dávek a porozumění obsahu jednání s pracovníkem ÚP, doprovod na pracovní pohovor, doprovod na prohlídku bytu, doprovod k lékaři, doprovod do poradny apod.

práce s klientem na tom, aby byl schopen prakticky zvládat každodenní povinnosti v různých oblastech života

př. nachystat s dítětem aktovku, uvařit oběd dětem, umět vytvořit rozpočet rodiny, uklidit domácnost, apod.

práce s klientem na tom, aby byl schopen konstruktivně reagovat v situacích, které jsou pro něj zátěžové, nepřehledné, v důsledku čehož se zlepší jeho životní situace či situace v jeho okolí

př. zvládání konfliktních situací, jak jednat s odborníkem, jak se učit se svým dítětem, jak si hrát se svými dětmi, jak zvládnout pracovní pohovor, jak zvládnout telefonický hovor apod.

práce s klientem na porozumění různým textům, s nimiž se v průběhu života setkává a posilovaní jeho schopnosti na dané texty reagovat a orientovat se v nich, či hledat u klienta zdroje, které pomohou v situaci, kdy on sám práce s textem není schopen (např. z důvodu negramotnosti).

př. porozumění různým formulářům a jejich vyplnění, jak písemně reagovat na různé typy obsílek, jak sepsat formální dopis, jak nepodepsat nevýhodné smlouvy, umět sepsat životopis, vytvoření systému a přehledu v listinných dokumentech, apod.

propojení spolupráce SAS s dalšími odborníky, kteří jsou nebo mohou být zapojeni do práce s rodinou s cílem zkoordinovat, zpřehlednit a zefektivnit práci s rodinným systémem, případně vést rodinu k propojení s odborníkem, který může být nápomocný při řešení životní situace rodiny

př. nejčastěji OSPOD, soudy, PČR, manželské a rodinné poradny, psychologové, pedagogičtí pracovníci, další sociální služby, apod.

SPOLEČNÁ NABÍDKA PRO OSPOD

Konzultace metodického postupu v anonymizovaném případu, který není předmětem spolupráce s daným OSPOD. Výstupem je zjištění možných postupů řešení.

V případě, kdy OSPOD písemně zažádá o poskytnutí součinnosti v rámci výkonu SPOD, má SAS povinnost poskytnout písemnou zprávu o průběhu spolupráce s rodinou, přičemž rodina je s obsahem zprávy srozuměna.

V případech, kdy je u konkrétního dítěte potřebné vyhodnocení situace a následná tvorba IPOD, či v situaci, kdy je třeba zrevidovat již vytvořené, se může SAS účastnit společně s pracovníkem OSPOD a klientem formulování samotného obsahu těchto dokumentů. Popřípadě může se souhlasem klienta poskytnout informace o fungování rodiny, které mohou tyto dokumenty doplnit. 

JAKÁ JSOU SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH SAS V BRNĚ?

Uvedené SAS mají též specifické nabídky činností pro rodiny a OSPODy.

V tabulce níže naleznete přehled brněnských SAS s výčtem specifické nabídky činností pro rodiny a kolegy z OSPOD. Tabulka nabízí taktéž aktuální kapacity uvedených služeb.

Po najetí na hvězdičku u textu se Vám zobrazí detailní popis.

Tabulka v současné době nezahrnuje brněnské SAS, které se neúčastnily příprav webového portálu a diskusí v rámci setkání SAS – OSPOD (Paspoint, z.ú., SOS dětské vesničky, z.s.).

SPECIFICKÁ NABÍDKA PRO RODINY

 • Seberozvojové skupiny pro děti (Ratolest Brno)
  • Zaměřené na rozvoj sociálních dovedností a osobnostních schopností u skupiny dětí. Skupina nabízí také prostor pro odreagování a řešení problémů v různých oblastech života dětí.
 • Jednodenní vzdělávací a volnočasové aktivity (Ratolest Brno)
  • Cílem je nabídnout klientům (rodičům s dětmi či dětem samotným – dle charakteru akce) škálu možností jak trávit volný čas, posílit jejich zájem o různé aktivity a také poskytnout informace z různých oblastí života formou přednášek nebo workshopů.
 • Vícedenní výjezdové akce (Ratolest Brno)
  • Realizovány zážitkovou formou, zaměřeny na sebepoznávání. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností, posílení sebedůvěry a nabídka různých způsobů aktivního trávení volného času u dětí.
 • Dobrovolník pro dítě (Ratolest Brno)
  • Kamarád, vrstevnický vzor, partner pro trávení volného času. Pravidelně se věnuje v předem domluvené frekvenci jednomu konkrétnímu dítěti od 6 do 18 let. Prostřednictvím dobrovolníka se dítě učí novým dovednostem, posiluje sebevědomí ve vztahu s druhými lidmi.
 • Nácvik hry s předškolním dítětem (Teen Challenge)
  • Pomocí „kufříku“ s jednoduchými hračkami ukázat nejprve rodičům, jak lze komunikovat a hrát si se svým předškolním dítětem, do této hry jsou rodiče a děti zapojováni. Cílem je nácvik soustředěné pozornosti a komunikace při hře.
 • Předškolní klub (Dětský dům Zábrdovice, IQ Roma servis)
  • Rozvoj předškolních kompetencí dětí se zaměřením na nástup dítěte do běžné ZŠ, spolupráce s rodičem na rozvoji rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání (Sdružení Petrov specifika: pro děti od 4 let, doprovod dětí do klubu a z klubu domů).
 • Dobrovolnice pro rodiče (HoSt Home-Start ČR)
  • Pomoc rodinám prostřednictvím neformálního vztahu (na principu “zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči”). Hlavním cílem práce dobrovolníků je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dítěte, a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj. Spolupráce s dobrovolníkem vyžaduje pravidelnost a je dlouhodobá (až 2roky). Dobrovolníkem pro práci v rodinách je člověk s rodičovskou zkušeností.
 • Metoda Rodina hrou (HoSt Home-Start ČR)
  • Zaměřeno na nenásilnou formu podpory pro obnovu vztahů v rodině prostřednictvím hry za pomoci speciálně vytvořených typizovaných hraček v přenosné tašce. Cílem je, aby rodič i dítě měli ze hry radost, aby jim přinášela potěšení a měli hezký společný zážitek.
 • Skupinová práce s rodiči a dětmi (Spondea)
  • Skupinový program Dítě v centru zájmu určený rodičům v rozvodovém či porozvodovém konfliktu (rodičovská skupina) a jejich dětem, které jsou tímto konfliktem zatíženy (dětská skupina).
 • Edukativní skupiny pro rodiče (Spondea)
  • Skupinová setkání rodičů nad konkrétními tématy, která se v rodině objevují (např. výchovné styly a metody, tělesné tresty, lhaní, krádeže, záškoláctví, krize dospívání, puberta, experimenty u dospívajících, psychické potíže u dětí).

Konzultace právních otázek, včetně pomoci s právními listinami – návrhy, odvolání. (Drom pouze v oblasti úpravy rodinných vztahů – svěření dítěte do péče, úprava výživného, apod.).

Psychologická pomoc pro rodiny  v oblasti péči o děti, např. při poruchách attachmentu, nezvladatelném chování dětí, posttraumatických poruchách apod. 

Intenzivní podpora a rozvoj rodičovských kompetencí formou intenzivního nácviku přímo v rodině prostřednictvím rodinného asistenta.

Pro děti do 18 let, které zažívají v rodině zátěžové období (např. dlouhodobý stres spojený se zanedbáváním a týráním, nepřiměřené výchovné tresty ze strany rodičů, rozvodový konflikt rodičů, domácí násilí) v takové míře, že je narušeno jejich fungování ve škole, s kamarády, v zájmových kroužcích, v širší rodině.

SPECIFICKÁ NABÍDKA PRO OSPOD

SAS může po domluvě s pracovníkem OSPOD převzít zcela nebo částečně přípravu případových konferencí, interaktivních případových konferencí či rodinných konferencí, tzn. může se chopit organizace (zajistit pozvánky, místo, občerstvení, techniku, zapisovatele, facilitátora, připravit účastníky), případně facilitace (může zajistit ze svých zdrojů, či externích). Některé SAS tuto službu nabízí pouze u rodin, s nimiž mají uzavřenou smlouvu o poskytování služby, některé SAS nabízí tuto službu na klíč i pro rodiny, které nejsou jejich klienty. Některé SAS mohou též PK, IPK, RK uhradit z projektových zdrojů. Vždy se domlouvejte s konkrétní SAS.

 • Kurzy nabízené v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků – Úvod do problematiky domácího násilí, Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí, Dítě v centru zájmu – metodický kurz pro odborníky.
 • Vycházejí z potřeb pracovníků OSPOD, zaměřeny prakticky na trénování specifických dovedností, např. jak rodiče motivovat ke spolupráci, jak vést rozhovor s rodiči v rozvodovém konfliktu, jak vést rozhovor s dítětem, které je v dlouhodobé zátěži.
Název Cílová skupina Forma Nabídka pro rodiny Nabídka pro OSPOD Kapacita * Kontakt
RATOLEST BRNO, z.s.
Centrum pro ohroženou rodinu
rodiny s dětmi od 0 do 18 let
těhotné matky
terén
ambulance
rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• seberozvojové skupiny
• stimulační skupinky pro rodiče a malé děti do 3 let
• jednodenní vzdělávací a volnočasové aktivity
• vícedenní výjezdové akce
• dobrovolník pro dítě
spolupráce při přípravě a realizaci (organizace, facilitace) PK, IPK 0 Mgr. Zuzana Gheza
mail: zuzana.gheza@ratolest.cz
tel: + 420 773 826 839
adresa: třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
web: www.ratolest.cz
Teen Challenge Int. ČR
Rodiny s dětmi
rodiny s dětmi od 0 do 18 let terén
ambulance
rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• nácvik hry s předškolním dítětem
  2 Mgr. Jitka Opálková
mail: tc.opalkova@gmail.com
tel: 739 600 052
adresa: Cejl 18, 602 00 Brno
web: www.dc-brno.cz
Sdružení Petrov, z.s.
Dětský dům Zábrdovice - Asaben

rodiny s dětmi od 1 do 7 let terén
ambulance
rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• předškolní klub pro děti od 4 let
  1 Bc. Blanka Prokopová, DiS.
mail: prokopova.ddz@email.cz
tel: 739 139 847
adresa: Lazaretní 1, 615 00 Brno
web: www.sdruzenipetrov.cz
IQ Roma servis, z.s.
Pro rodiny
rodiny s dětmi od 0 do 18 let
těhotné matky
terén
ambulance
právní poradenství
rodinná terapie
rodinná asistence
rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• předškolní klub pro děti
spolupráce při přípravě a realizaci (organizace, facilitace) PK, IPK a RK 0 Mgr. Hana Vávrová
mail: hana.vavrova@iqrs.cz
tel: +420 730 894 675
adresa: Vranovská 846/45, 614  00 Brno
web: www.iqrs.cz

působnost: + Břeclav, Vyškov, Bučovice, Zastávka
HoSt Home-Start ČR
HoSt - terénní sociální
práce s rodinou v Brně
rodiny s dětmi od 0 do 6 let
těhotné matky
terén rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• dobrovolnice pro rodiče
• metoda Rodina hrou
  0 Mgr. Lenka Ráčková
mail: rackova@hostcz.org
tel: 777801405
adresa: Viniční 3067/240, 615 00 Brno
web:: www.hostcz.org
SOS dětské vesničky Preventivní pomoc pro rodiny SOS Kompas rodiny s dětmi od 0 do 18 let
ambulance
terén
• rozvojové aktivity pro rodiče a děti
• rozvojové aktivity prostřednictvím koní pro celou rodinu (prožitkový koučink)
• canisterapie
• skupinová i individuální spolupráce
• psychologická podpora rodiny/dítěte ve spolupráci s psychologem/psychoterapeutem
• metody využívající k aktivizaci přírodu (zahradní terapie)
• zajištění doučování a školní přípravy dětí v domácnosti prostřednictvím dobrovolníků
• volnočasové aktivity pro celou rodinu (výlety, workshopy, tábory, jednodenní akce)
• zprostředkování finanční podpory zájmových kroužků
• spolupráce při nastavení IPOD
• zpracování zpráv o situaci v rodinách na základě písemné žádosti (se souhlasem klienta)
• spoluúčast na případových konferencích

0 Bc. Lucie Prechtl
mail: lucie.prechtl@sos-vesnicky.cz
tel: 778 086 598
adresa: Borůvková 11, 621 00 Brno
adresa terénní kanceláře: Náměstí 13. prosince 1182/17, Oslavany, Brno-venkov
web: www.sos-vesnicky.cz

působnost: mikroregiony Ivančicko, Rosicko, Kuřimsko

JAK MŮŽE IDEÁLNĚ SPOLUPRACOVAT OSPOD A SAS?

Tato kapitola vznikla společnou prací pracovníků brněnských SAS a OSPOD v rámci společného setkávání, vzdělávání a supervizí. Jedná se o doporučený postup spolupráce mezi pracovníkem OSPOD a SAS s ohledem na společné klienty – rodiny s dětmi.

Postup je rozdělen do tří fází:

1. Jak začít spolupracovat

 • rodina není vedena v agendě SPOD
 • rodina je vedena v agendě SPOD – dítě není vedeno v §6 jako ohrožené
 • rodina je vedena v agendě SPOD – dítě je vedeno v §6 jako ohrožené

Přijde sama

 • SAS se vždy snaží o propojení s OSPOD.
 • Pokud si rodina nepřeje propojení s OSPOD, SAS musí respektovat (nejedná-li se o stav ohlašovací povinnosti), nicméně nadále se snaží motivovat rodinu k souhlasu.
 • Pokud rodina zamlčí, že je v evidenci OSPOD, SAS se to nemá jak dozvědět.
 • Pokud si rodina nepamatuje jméno pracovníka OSPOD, pak se souhlasem rodiny může pracovník SAS pracovníka OSPOD vyhledat a navázat spolupráci.
 • Pokud rodina chce pracovat se SAS na zakázkách typu návrat dětí do rodiny apod., je propojení s OSPOD nezbytné. Pokud si to rodina ani tak nepřeje, SAS s rodinou na zakázce odmítne spolupracovat, jelikož nemá jistotu, zda je práce na dané zakázce v nejlepším zájmu dětí.

Rodině doporučí SAS OSPOD

 • cestou předání kontaktu na SAS rodině
  • s tím, že rodina má oslovit SAS samostatně – SAS postupuje obdobně jako když rodina přijde sama
 • cestou doporučení SAS rodině na případové konferenci
  • SAS je na PK přizvána jako další účastník, který představí nabídku služby rodině a rodina se může pro využití SAS rozhodnout – v případě volné kapacity a při respektování principu dobrovolnosti
 • cestou zkontaktování SAS a následného trojstranného setkání s rodinou
  • viz další kapitoly

Rodině doporučí SAS jiný odborník (DÚM, PPP, ZDVOP, jiná SS,…)

 • Zde probíhá obdobný postup jako v předchozím bodě, a současně je opět snaha propojení s OSPOD.
 • Pracovník OSPOD zkontaktuje (zpravidla telefonicky) SAS s anonymním popisem rodiny, které by chtěl SAS nabídnout:
  • osobní údaje rodiny není třeba před trojstranným setkáním sdělovat, jelikož není jisté, zda-li bude spolupráce dohodnuta,
  • zásadní je pojmenovat co OSPOD očekává v dané rodině od SAS (jaké zakázky v rodině vnímá s ohledem na nenaplněné potřeby dětí).
 • V rámci telefonátu se pracovník SAS s pracovníkem OSPOD domluví na postupu, jakým bude SAS rodině nabídnuta (má-li SAS volnou kapacitu):
  • zpravidla se pracovník OSPOD nejprve dotáže rodiny, zda souhlasí se schůzkou, které by se účastnil i pracovník SAS, aby jí nabídl službu,
  • pokud rodina souhlasí, může proběhnout trojstranné setkání (a to dle domluvy buď na pracovišti OSPOD, v prostorách SAS či v domácnosti rodiny).

(vždy dle individuálního posouzení konkrétní situace rodiny – je dobré se domluvit s rodinou, či se případně poradit s pracovníkem SAS)

 • setkání vede pracovník OSPOD jakožto koordinátor případu a svolavatel
 • kde:
  • na pracovišti OSPOD, v prostorách SAS, v domácnosti rodiny (dle individuálního posouzení situace)
 • kdo:
  • klíčový pracovník OSPOD, pracovník SAS (zpravidla to bývá ten, který bude s rodinou nadále pracovat), rodina (dle individuálního posouzení buď jen zákonní zástupci nebo i děti – minimálně 1 zákonný zástupce)
 • jak dlouho:
  • nemělo by proběhnout v časovém presu, a současně by neměla být rodina zahlcena, zpravidla je dobré si vyčlenit hodinu času
 • co by na schůzce mělo zaznít:
  • důvod přizvání SAS ze strany pracovníka OSPOD – pojmenování očekávání ze strany OSPOD co nejkonkrétněji (jaký má být žádoucí stav s ohledem na děti),
  • představení nabídky SAS ze strany pracovníka SAS i s pojmenováním základních principů SAS:
   • zájem dítěte   
   • dobrovolná služba v rámci vymezených pravidel   
   • aktivizace klienta – SAS nedělá úkony za klienta, vede klienta k maximální samostatnosti (“nedáváme ryby, ale učíme je chytat”),
  • domluva na ne/spolupráci (na základě dobrovolného rozhodnutí rodiny) a toho, jak bude spolupráce probíhat v trojúhelníku RODINA – OSPOD – SAS:
   • formulace prvotních zakázek (na kterých se OSPOD a rodina shodnou)
   • domluva pravidelných schůzek       
   • domluva na systému výměny informací a podávání písemných zpráv o spolupráci rodiny se SAS.
 • SAS s rodinou začíná spolupracovat na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby (většina SAS užívá písemnou formu Smlouvy, nicméně může být i ústní).
 • Smlouvu o poskytování sociální služby podepisuje pracovník SAS pouze s rodinou (respektive zákonným zástupcem).
 • Smlouvu o poskytování sociální služby podepisuje pracovník SAS s rodinou v okamžiku, kdy jsou jasně formulované cíle spolupráce (k čemu mají v rámci spolupráce dojít):
  • SAS bere v potaz i “zakázku” OSPOD pro práci s rodinou, SAS nicméně respektuje především přání rodiny pro řešení potřebných témat, SAS také ale sama přichází s tématy, které by rodina “měla” s ohledem na děti řešit,
  • při priorizaci zakázek nezapomínat na měkká témata (často se řeší hlavně existenční: finance, bydlení,…).
 • Smlouva je časově ohraničená s tím, že může dojít k jejímu prodloužení (po dohodě pracovníka SAS a rodiny).
 • Spolupráce s rodinou může být předčasně ukončena ze strany SAS, pokud rodina aktivně nepracuje na dohodnutých cílech, není opakovaně či dlouhodobě v kontaktu s pracovníkem SAS – o tomto kroku SAS informuje pracovníka OSPOD (zpravidla neaktivitu klienta SAS řeší s OSPOD v počátku, aby bylo možné klienta motivovat ke spolupráci a předešlo se ukončení).

2. Jak průběžně spolupracovat

 • spolupráce na vyhodnocení míry ohrožení dítěte a tvorbě IPOD
  • SAS individuálně plánuje průběh poskytované služby s rodinou – společně formulují cíle spolupráce – tyto cíle by měly být výsekem IPODu dítěte na OSPOD, tzn. že SAS a OSPOD by spolu měii sdílet tu část IPODu, která se týká práce SAS.
  • Na sběru informací pro podrobné vyhodnocení míry ohrožení dítěte se může SAS po domluvě s rodinou a OSPOD podílet (dostává se k informacím, které OSPOD nemá možnost získat), současně se může podílet na následné tvorbě či přehodnocování IPOD (té části, která se týká práce SAS).
  • Informace může SAS poskytnout v rámci podávání zprávy o spolupráci v rámci součinnosti dle §53 zákona o SPOD a nebo se souhlasem rodiny zaznamenává informace přímo do formuláře vyhodnocení.
  • Nastane-li rozpor mezi pracovníkem SAS a OSPOD v pohledu na míru ohrožení dítěte, je dobré se sejít, sjednotit informace, případně přizvat další příslušné subjekty, které mohou pomoci dokreslit situaci rodiny, např. v rámci expertní případové konference:
   • s vědomím toho, že zodpovědnost za vyhodnocení míry ohrožení dítěte nese pracovník OSPOD.
 • průběžná výměna informací
  • Při dohodnuté vzájemné výměně informací se snažit druhou stranu průběžně informovat o dění, volených postupech práce s rodinou, ale současně mít na paměti s ohledem na vytíženost: když chci něco vědět, tak se druhé strany zeptám:
   • průběžná výměna informací o spolupráci s rodinou (př.telefonicky) je mezi pracovníkem SAS a pracovníkem OSPOD možná se souhlasem rodiny
   • i přes to, že je OSPOD vázán mlčenlivostí, by měl poskytnout SAS alespoň omezené množství informací o rodině a jejím fungování, aby s ohledem na informace mohla SAS adekvátně poskytnout službu.
  • Revizní schůzky s rodinou
   • Dobrou praxí je trojstranné setkávání v rámci pravidelných revizních schůzek v rámci nichž dochází k revizi IPOD:
    • jak se spolupráce RODINY – OSPOD– SAS daří, co dělat s tím, co se nedaří, kam se rodina posunula, jak a s jakými cíli bude spolupráce probíhat v dalším období,
    • vždy by mělo být všem jasné, kdo setkání vede a jaký výstup setkání má,
    • je dobré realizovat tyto schůzky i pouze za účelem ocenění, pojmenování toho, co funguje – pozitivní motivace rodiny – v praxi často věnujeme čas spíše tomu, co se neděje, nefunguje, kde je problém.
  • Metodické porady bez rodiny
   • V rámci spolupráce se mohou dít v odůvodněných případech i setkání pracovníka SAS a OSPOD bez přítomnosti samotné rodiny, zpravidla v situaci, kdy je třeba se metodicky poradit o postupu či nastalé situaci v rodině, která je ohrožující pro děti.
   • Metodické porady lze využít též k přípravě společných setkání s rodinou (ať už v terénu či v ambulanci) – rozdělení rolí mezi pracovníkem SAS a OSPOD, vyjasnění očekávání a cílů takovýchto setkání, příprava metodických postupů práce.
   • Pokud se dějí společné schůzky bez klienta, dávejme pozor, abychom ho nevynechali, je důležité, aby se spolupodílel na tvorbě plánu, pak to bude i jeho zakázka a odrazí se to v jeho motivaci ke změnám.
  • Podávání písemných zpráv
   • Pokud se týká dítěte pod §6, zájem ohroženého dítěte je upřednostněn před zákonem o sociálních službách a principu zachování mlčenlivosti, SAS podá písemnou zprávu na písemné vyžádání OSPOD podle §53 zákona o SPOD.
   • V písemné žádosti o poskytnutí zprávy nechť pracovník OSPOD uvádí konkrétní oblasti práce s rodinou, které mají být ve zprávě ze SAS obsaženy.
   • Rodina je s obsahem zprávy vždy seznámena, má právo vyjádřit svůj nesouhlas či doplnění formou písemné přílohy ke zprávě.
  • Případové konference a interaktivní případové konference
   • Svolání PK, IPK může být dobrým prostorem, jak zhodnotit uplynulé období spolupráce, jak si předat potřebné informace za přítomnosti samotné rodiny a dohodnout se na dalších krocích v rámci spolupráce všech zapojených subjektů.
   • Je možné spolupracovat při přípravě PK, IPK (organizace, facilitace, příprava účastníků) – různé SAS mají různé možnosti – pracovník OSPOD se může s konkrétní SAS domluvit na tom, jak je možné na přípravě PK spolupracovat.
   • Po PK je možné si dát zpětnou vazbu k průběhu, aby bylo možné tento proces do budoucna zkvalitňovat.
 • předávání spolupráce novému pracovníkovi
  • V praxi se může stát, že se klíčový pracovník rodiny na straně OSPOD či SAS změní (fluktuace, postoupení spisu, apod.) – v tomto případě je vhodné zavčas rodinu i kolegu o této změně informovat, aby mohlo dojít k dobrému navázání a pokračování práce s rodinou na dohodnutých cílech.
  • Dobrou praxí je svolání setkání i s rodinou a novým kolegou, aby mohl být na jednom místě shrnut dosavadní průběh spolupráce a nastavena spolupráce do budoucna s novým pracovníkem.
 • Po podpisu Smlouvy probíhá průběžná spolupráce na dohodnutých cílech, v domluvené frekvenci a formě setkávání (terén, ambulance).

3. Jak ukončit spolupráci

 • Spolupráce mezi pracovníkem SAS a SPOD ohledně konkrétní rodiny je ukončena v okamžiku, kdy:
  • dojde k ukončení spolupráce rodiny a SAS,
  • dojde k vyřazení dítěte a jeho rodiny (spisu) z agendy SPOD,
  • nastane obojí.

Ukončení spolupráce rodiny a SAS

 • Spolupráce rodiny se SAS může být ukončena na základě:
  • naplnění cílů spolupráce
   • stanovené cíle spolupráce byly naplněny a nové nevznikly,
  • vypršení platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby
   • na tento moment je rodina pracovníkem SAS průběžně připravována, a současně je blížící se konec spolupráce konzultován s pracovníkem OSPOD, aby byl prostor pro případné naplánování jiné návazné služby (je-li potřebná),
  • vypovězení Smlouvy ze strany rodiny
   • rodina se svobodně rozhodně pro nepokračování ve spolupráci, přičemž o tom SAS informuje a nebo nikoli,
  • vypovězení Smlouvy ze strany SAS
   • z důvodu opakovaného porušování pravidel spolupráce plynoucí ze Smlouvy (především neaktivita, nekomunikace se SAS).
 • Ve všech zmíněných případech pracovník SAS informuje pracovníka OSPOD o tom, že spolupráce s rodinou byla ukončena, nebo se ukončení spolupráce blíží.

Vyřazení dítěte a jeho rodiny (spisu) z agendy SPOD

 • Nastanou-li důvody pro vyřazení spisu z agendy SPOD, přičemž rodina nadále spolupracuje se SAS, je dobré o tomto kroku informovat pracovníka SAS, aby věděl, že ze strany OSPOD spolupráce končí.

Závěrem

 • Je-li to možné, je dobré na konci spolupráce svolat závěrečné trojstranné setkání, kde proběhne zhodnocení spolupráce, pojmenování úspěchů.
 • SAS může být jedné rodině poskytována opakovaně (vždy je potřeba zohlednit, zda-li je SAS tou službou, kterou rodina opravdu potřebuje, zda měla rodina dostatečný prostor na to, aby zkusila fungovat sama, s přihlédnutím k aktuálním kapacitám SAS).
 • Po ukončení spolupráce s rodinou je možné, aby se rodina do spolupráce vrátila, a to v nejzazším případě po uplynutí 6 měsíců (dle zákona)
Close Menu